Orks

Ghazghkull Thraka
Ghazghkull Thraka 1 available.
HQ
1 Available
£38.25
Ork Beastboss
Ork Beastboss 2 available
HQ
2 Available
£19.98
Ork Warboss in Mega Armour
Ork Warboss in Mega Armour In stock
HQ
1 Available
£19.98
Orks: Mozrog Skragbad
Orks: Mozrog Skragbad 1 available.
HQ
1 Available
£29.75
Zodgrod Wortsnagga
Zodgrod Wortsnagga 5 available
HQ
5 Available
£22.53
Ork Beast Snagga Boyz
Ork Beast Snagga Boyz 1 available.
Troops
1 Available
£26.78
Ork Boyz
Ork Boyz Awaiting restock
Troops
1+ Week
£20.40
Ork Boyz (Combat Patrol)
Ork Boyz (Combat Patrol) 1 available.
Troops
1 Available
£25.50
Ork Trukk
Ork Trukk 1 available
Troops
1 Available
£25.50
Runtherd & Gretchin
Runtherd & Gretchin 1 available.
Troops
1 Available
£11.90
Meganobz
Meganobz 1 available.
Elites
1 Available
£34.00
Ork Lootas/Burna Boys
Ork Lootas/Burna Boys 1 available
Elites
1 Available
£17.85
Ork Nobz
Ork Nobz 1 available.
Elites
1 Available
£17.85
Ork Painboy
Ork Painboy 1 available.
Elites
1 Available
£15.30
Boomdakka Snazzwagon
Boomdakka Snazzwagon 1 available.
Fast Attack
1 Available
£27.63
Deffkilla Wartrike
Deffkilla Wartrike 1 available.
Fast Attack
1 Available
£27.63
Kustom Boosta-Blasta
Kustom Boosta-Blasta 1 available.
Fast Attack
1 Available
£27.63
Megatrakk Scrapjet
Megatrakk Scrapjet In stock
Fast Attack
1 Available
£29.75
Ork Dakkajet
Ork Dakkajet 1 available
Fast Attack
1 Available
£40.38
Ork Deffkoptas
Ork Deffkoptas 4 available
Fast Attack
4 Available
£31.03